преамбула: preamblo
пребенда: prebendo
пребывание: restado
пребывания: restadejo
пребывать: restadi, somnoli
пребывать в полусне: somnoli
превалирующий: precipa
превентивные: preventi
превентивный: preventa
превзойти: superi
прево: provosto
превозносить: laŭdegi
превосходительство: ekscelenco, moŝto
превосходить: superi
превосходная: superlativo
превосходная степень: superlativo
превосходный: superba, bonega, delica, admirinda
превосходство: avantaĝo, supereco
превратить: transformi, aliformigi, konverti, turni, metamorfozi, cindrigi, dezertigi, transmutacii
превратить в пепел: cindrigi
превратить в пустыню: dezertigi
превратиться: transformiĝi, aliformiĝi, turniĝi, polviĝi
превратиться в пыль: polviĝi
превращать: transmutacii, likvigi, maltigi, origi, pulpigi, saligi
превращать в жидкость: likvigi
превращать в золото: origi
превращать в кашицу: pulpigi
превращать в солод: maltigi
превращать в соль: saligi
превращаться: likviĝi
превращаться в жидкость: likviĝi
превращение: metamorfozo, aliformigo, aliformiĝo, transformado
преграда: bariero, obstrukco, baraĵo, barilo
преградить: bari, digigi
преградить плотиной: digigi
преграду: malbari
прегрешение: peko
предаваться: ekscesi
предаваться излишествам: ekscesi
преданность: lojaleco, fideleco, sindonemo, aldoniteco
преданный: fidela, sindonema, lojala
предатель: perfidulo
предательски: perfide
предательский: perfida
предательство: perfido, perfideco
предать: perfidi, anatemi, enterigi
предать анафеме: anatemi
предать земле: enterigi
предать проклятию: anatemi
предварительная: antaŭrimedo
предварительная мера: antaŭrimedo
предварительно: anticipe
предварительный: anticipa, antaŭkalkulo
предварительный расчёт: antaŭkalkulo
предварять: anticipi
предвестить: antaŭdiri
предвещает: promesi
предвещать: anonci, promesi, antaŭsigni
предвзятость: antaŭjuĝo
предвзятый: antaŭkonkluda
предвидеть: atendi, antaŭvidi
предвидимый: antaŭvidebla, atendebla
предвкушать: antaŭĝui, antaŭgustumi
предвкушать удовольствие: antaŭgustumi
предвкушение: antaŭgustumo, antaŭĝuo
предвозвестить: antaŭanonci, antaŭproklami
предвосхищать: anticipi
предвосхищение: anticipo, prolepso
преддверие: vestiblo
предекремент: antaŭkremento
предел: zenito, ekstremaĵo, limo I, limeso, limigi, plafono
предел возможностей: plafono
предельный: lima, aĝlimo, datfalo
предельный возраст: aĝlimo
предельный срок: datfalo
предзнаменование: aŭguro, aŭspicio, antaŭsigno
предзнаменовать: antaŭsigni
предикат: predikato
предикатив: predikativo
предикативный: predikata
предисловие: prefaco, antaŭparolo
предлагать: oferti, sortimenti
предлагать в ассортименте: sortimenti
предлог: prepozicio, preteksto
предлога: preteksti
предлогом: prepozitivo, pretekste ke
предложение: propozicio, oferto, propono, kompletivo, parentezo, subpropozicio, apogi, frazo, komenci, oferto, peto, postulado, propozicio, rifuzi, subjunkcia
предложение и спрос: oferto
предложения: propono, strukturo
предложить: prezenti, proponi, prezenti
предложить гостю кофе: prezenti
предложный: prepozicia, prepozitivo
предложный падеж: prepozitivo
предместье: antaŭurbo
предмет: aĵo, objekto, subjekto, artiklo, fako, lernofako, luksaĵo, rondaĵo, studaĵo
предмет обучения: lernofako
предмет округлой формы: rondaĵo
предмет роскоши: luksaĵo
предмета: galbo
предметный: objekta
предназначать: antaŭdestini
предназначение: antaŭdestino, destino
предназначить: destini
преднамеренно: intence
преднамеренность: antaŭintenco
преднамеренный: antaŭintenca, antaŭpripensita, intenca
предок: prapatro, praulo, antaŭulo
предоплата: antaŭpago
предоплату: antaŭpagi
предопределение: antaŭdestino, antaŭdestinismo
предопределённый: apriora
предопределить: destini
предопределять: antaŭdestini
предоставить: havigi, civitanigi, disponigi, naturalizi, privilegii, ripozigi, doni
предоставить в распоряжение: disponigi
предоставить гражданство: naturalizi, civitanigi
предоставить отдых: ripozigi
предоставить преимущество: privilegii
предоставить убежище: doni
предоставлять: asigni
предоставлять средства: asigni
предостережение: averto
предостеречь: averti
предосторожность: antaŭgardo
предотвратить: preventi, abortigi, antaŭdeturni, antaŭforigi, evitigi
предотвращение: antaŭforigo, antaŭdeturnado
предохранитель: gardilo, sekurbutono, sekurigilo, fandebla
предохранительная: sekurplumbo
предохранительный: antaŭgarda, preventa, savklapo, ŝirmŝelo, valvo
предохранительный клапан: savklapo, valvo
предохранительный кожух: ŝirmŝelo
предохранить: antaŭgardi
предохранять: prezervi
предписание: ordono, precepto, preskribo
предписанию: ordono
предписать: preskribi, ordoni
предписывает: signali
предплечье: antaŭbrako
предплюсна: tarso
предполагаемый: supozata, supozita
предполагать: konjekti, ekspekti
предположение: supozo, konjektaĵo, konfirmi
предположительно: supozeble
предположительный: supoza
предположить: supozi, hipotezi
предпоследнем: paroksitona
предпоследний: antaŭlasta
предпосылка: premiso, antaŭtezo
предпосылкой: premisi
предпочесть: preferi
предпочтение: prefero, preferi
предпочтительно: prefere
предпочтительность: preferindeco
предпочтительный: prefera, preferinda
предприимчивый: entreprenema, iniciatema
предприниматель: entreprenisto
предпринять: entrepreni
предприятие: entrepreno
предпрошедшее: pluskvamperfekto
предпрошедшее время: pluskvamperfekto
предрасполагать: predispozicii
предрасположенность: dispozicio, predispozicio
предрассудки: burĝa
предрассудок: superstiĉo, antaŭjuĝo
предрешить: antaŭdecidi, destini
председатель: prezidanto, ĵuriestro, komitatestro
председатель жюри: ĵuriestro
председатель комитета: komitatestro
председательствовать: prezidi
председателя: vic-
предсердие: korvestiblo, atrio, vestiblo
предсказание: antaŭdiro, orakolo, profetaĵo, aŭguro, aŭgurado
предсказатель: aŭguristo, antaŭdiranto
предсказательница: sibilo
предсказать: profeti, antaŭdiri
предсказывать: aŭguri, orakoli, sortodiveni
предсказывать судьбу: sortodiveni
предсмертный: antaŭmorta
представителем: reprezenti
представитель: reprezentanto
представительный: reprezenta
представительство: reprezentado
представить: prezenti, bildigi, koloro, prezenti
представить его своей жене: prezenti
представить что-л: koloro
представиться: prezentiĝi
представление: spektaklo, prezentado
представленный: laŭskala
представленный в масштабе: laŭskala
представляет: kvazaŭ
представлял: prezenti
представлять: figuri, reprezenti, prezenti, imagi, koncepti, konstitui, prezenti
представлять себе: imagi, koncepti
представлять собой: konstitui, prezenti
представляться: ŝajni
предстательная: prostato
предстательная железа: prostato
предстательной: prostatito
предстать: prezentiĝi
предстоящее: predikta
предстоящее время: predikta
предстоящий: baldaŭa
предтеча: antaŭveninto
предуведомить: antaŭsciigi
предуведомление: antaŭsciigo
предупредительный: antaŭsciiga, averta, avertilo
предупредительный сигнал: avertilo
предупредить: antaŭsciigi, averti, preventi
предупреждать: avizi
предупреждающий: averta
предупреждение: averto, antaŭforigo, antaŭsciigo, avizo, severa
предусмотренный: antaŭvidita
предусмотреть: antaŭvidi, antaŭzorgi
предусмотрительно: prudente
предусмотрительность: prudento, antaŭvidemo, antaŭzorgemo
предусмотрительный: prudenta, antaŭzorgema, antaŭvidema
предчувствие: antaŭsento, intuicio, antaŭsento
предчувствовать: antaŭsenti
предшественник: antaŭulo, antaŭveninto
предшествовавший: ĝisnuna
предшествовать: antaŭiri
предъявить: prezenti, ekprocesi, prezenti
предъявить вексель: prezenti
предъявить иск: ekprocesi
предъявлять: pretendi
предъявлять права: pretendi
предыдущий: antaŭa, ĝisnuna
предыстория: antaŭhistorio
прежде: antaŭe, antaŭ, ĉefe, antaŭ, -ot-
прежде всего: ĉefe
преждевременно: antaŭtempe
преждевременность: antaŭtempeco
преждевременные: aborto
преждевременные роды: aborto
преждевременный: antaŭtempa
прежнее: restarigo
прежний: antaŭa
презентация: prezentado
презерватив: kondomo, penisingo
президент: prezidento, prezidanto
президентский: prezidenta
президиум: prezidantaro, prezidio
презирать: malestimi, mal-
презрение: malestimo
презренный: fia, aĉa
презрительный: malestima
преимущественно: prefere, precipe
преимущество: privilegio, avantaĝo, preferindaĵo, antaŭeco, privilegii
преинкремент: antaŭkremento
преисподняя: infero, geheno
прейскурант: taksaro, prezlisto, prezaro
преклонение: admiro
преклонить: genufleksi
преклонить колени: genufleksi
преклоняться: admiri, apoteozi
прекрасен: kiel
прекрасен как ангел: kiel
прекрасное: belo I, belaĵo
прекрасный: brava, belega, bela I
прекрасный пол: bela I
прекратил: ĉesigi
прекратите: ĉesigi
прекратите болтовню: ĉesigi
прекратить: ĉesigi
прекратиться: ĉesi, forpasi
прекращение: ĉeso, pafĉesigo
прекращение огня: pafĉesigo
прелат: prelato
прелести: ĉarmoj
прелестница: ĉarmulino
прелестный: ĉarma, delica, linda, agrablega
прелесть: ĉarmo
преломление: refrakto, difrakto
преломления: indico
преломлять: difrakti, refrakti
преломляться: difraktiĝi, refraktiĝi
прельститься: tentiĝi
прельщать: tenti
прелюдию: preludi
прелюдия: preludo
премии: premiito
премировать: gratifiki, premii
премию: atribui
премия: premio, gratifiko, Nobelo II, premio
премия за выработку: premio
премьера: premiero
премьер-министр: ĉefministro, premiero
пренебрегать: malatenti, neglekti, malzorgi
пренебрежение: neglektado
пренебрежительный: neglekta, neglektema
пренебречь: neglekti, malzorgi
прения: debato, debati I
преобладание: superregado
преобладать: domini, superregi
преображение: transformado
преобразование: aliformigo, aliformiĝo, transformado, konverto
преобразователь: konvertoro, konvertilo, transformilo
преобразовать: aliformigi, konverti, transformi, turni
препарат: preparaĵo, opiaĵo
препарат опия: opiaĵo
препаратор: preparisto
препинания: interpunkcio
препираться: disputi
преподавание: instruado
преподавания: metodo
преподаватель: instruisto, lektoro
преподавательница: instruistino
преподавать: instrui
преподать: leciono
преподать урок: leciono
препятствие: obstaklo, malakcelo, malhelpo
препятствиями: obstaklo
препятствовать: malhelpi, malakceli, kontraŭiĝi, obstrukci
препятствовать движению: obstrukci
прервать: interrompi, rompi, ĉesigi, parolo, rompi
прервать переговоры: rompi
прервать речь: parolo
прерия: prerio
прерогатива: prerogativo
прерывание: interrompo
прерыватель: interuptoro, rompilo
прерывать: interrompi
прерывистость: intermito
прерывистый: intermita, malkontinua
прерывистым: intermiti
прерывно: diskrete
прерывность: diskreteco
прерывный: diskreta
пресвитер: presbitero
пресвитерианин: presbiteriano
пресвитерианство: presbiterianismo
пресечь: ĉesigi, radiko
пресечь зло в корне: radiko
преследование: persekutado, molestado
преследований: intensigo
преследователь: persekutanto
преследовать: ĉasi, peli, persekuti, molesti, fantomi, obsedi, peli
преследовать неприятеля: peli
пресловутый: proverba
пресмыкаться: rampi
пресмыкающееся: reptilio
пресмыкающиеся: rampulo
пресмыкающийся: rampa
пресная: akvo, dolĉa
пресная вода: akvo, dolĉa
пресноводные: angiledoj
пресноводные угри: angiledoj
пресс: premilo, premmaŝino, akvopremilo
пресса: gazetaro, -ar-
пресс-бюро: gazetservo
пресс-папье: paperpremilo
престарелых: kadukulejo
престидижитатор: prestidigitisto
престиж: prestiĝo, imponeco
престижный: prestiĝa
престол: trono
престола: detronigi, detronigo
преступить: ĵurrompi
преступить клятву: ĵurrompi
преступление: krimo, krimi, fari, kapabla
преступления: indico
преступник: krimulo, militkrimulo
преступность: krimeco
преступный: krima
пресытиться: supersatiĝi
пресыщенный: supersata
претендент: pretendanto, aspiranto
претендовать: pretendi, arogi, pretendi
претендовать на должность: pretendi
претензии: pretendi
претензий: senpretendememe
претензия: reklamacio, pretendo
претенциозный: pretendema
претить: malplaĉi
претор: pretoro
преторианец: pretorano
преторианский: pretora
Претория: Pretorio
преувеличение: trograndigo
преувеличенная: prudeco
преувеличенная стыдливость: prudeco
преувеличенно: pruda
преувеличенно стыдливый: pruda
преувеличивать: trograndigi, troigi
преуспевать: sukcesi, prosperi, bonstati
преуспевающий: prospera
префект: prefekto
префект полиции: prefekto
префектура: prefektejo, prefektujo
префикс: prefikso
префиксальный: prefiksa
префиксация: prefiksado
преходящий: pereema, pereonta, efemera
прецедент: precedenco
прецессионный: precesia
прецессия: precesio